dijous, 3 d’abril del 2008

Els 63% dels contractes són de jornada no continua

Anar parlant de la conciliació de la vida laboral amb la personal i familiar, dels plans d’igualtat a les empreses, d’adaptar els horaris a les noves demandes de la societat i de realitats diferents del mercat treball, mercat que cal anar cap a la qualitat, la competitivitat i la productivitat, tot sempre en el marc de la responsabilitat social de les empreses.
Avalot amb la mostra que cada any realitza de control de la contractació arreu de Catalunya ens posa sobre la taula que la realitat no és correspon amb els discursos cofois. Que queda molt per treballar perquè la realitat de la contractació es basa en la temporalitat, la precarietat, la desregulació i la manca d’informació cap els treballadors.
Dels 1500 contractes de treball analitzats en diverses OTG ens trobem que els 63 % dels contractes no són de jornada intensiva, és a dir més de la meitat de la gent treballa té dificultats per conciliar amb peu d’igualtat, i a més d’aquest 63% un 25% -que és un 16% del total- en el contracte de treball no indica quin tipus de jornada és realitza, per tant el treballador/a no té una jornada marcada legalment d’acord amb el que planteja l’estatut dels treballadors, aquest fet comporta una mala fe informativa per part de l’empresa, i el treballador/a queda lligat de mans i peus i hagi de fer la jornada que l’empresa vulgui en cada moment.
Ens trobem també amb una evolució negativa de la conversió de contractes temporals amb fixes, en l’informe anterior la conversió es situava en el 22% i enguany s’ha reduït fins el 5%, la conclusió és que només produeixen conversions de temporals en fixes quan hi ha ajuts –com passava el 2006-2007amb la reforma laboral-, fet que demostra la poca per no dir nul·la voluntat empresarial de crear ocupació estable i de qualitat.
Davant d’aquest informe com a mínim en poden treure dues conclusions, una la mala fe informativa empresarial i l’altre l’augment de la precarietat i la no conciliació. La resposta és una canvi d’actitud de la Generalitat, tot i no tenir l’obligació legal tindria que fer un seguiment del contractes de treball que es registren en les seves oficines, per detectar quan les empreses deixen de posar informació que tenen obligació de posar i que pugui provocar desinformació i precarietat, i un cop detectada traslladar-la a l’inspecció de treball –que el mes de juny serà traspassada-, perquè actuí ja que segur molts d’aquests contractes poden estar en frau de llei, per manca d’informació i per encadenament de contractes
Veure informe complert de control de la contractació realitzat per Avalot - joves de la UGT de Catalunya.